مقاله

ژانویه 28, 2023

مطالعه امکان استفاده از اسیدمعدنی یا گچ کشاورزی جهت کاهش تنش شوری خاک

چکیده شوری خاک یکی از عوامل محدود کننده تولید بسیاری از محصولات باغی و زراعی در کشور ایران می‌باشد که سطح وسیعی از زمین‌های قابل کشت […]
ژانویه 28, 2023

مقایسه سه پایه رویشی M9، MM111  و MM106 در جذب سدیم، پتاسیم و کلر در شرایط تنش شوری NaCl

چکیده شوری خاک به عنوان یکی از تنش‌های مهم غیر زنده، با بر هم زدن تعادل عناصر معدنی و برخی دیگر از اثرات منفی، رشد و […]