به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان
عملیات برداشت گندم در سطح ۱۴۰ هکتار از مزارع علی ابن ابیطالب (ع)جلگه چاه هاشم به اتمام رسید.