در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ آزمون جذب نیرو (کارشناس حسابداری و بازرگانی) پس از اخذ مجوز و هماهنگی با هلدینگ محترم با حضور مدیر عامل و مدیران محترم شرکت در دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.