آگهی مناقصه حمل و تخلیه حدود ۶۰۰۰تن کود حیوانی(نوبت اول)

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به حمل و تخلیه حدود ۶۰۰۰تن کود حیوانی(گاوی) از حومه استان اصفهان به مزارع تحت پوشش خود در محدوده اطراف شهرستان کرمان از طریق مناقصه کتبی عمومی (نوبت اول) اقدام نماید.
لذا متقاضیان فروش می توانند از تاریخ درج آگهی ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مناقصه از دفتر مرکزی شرکت (واقع در کرمان_خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲) قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ شرایط تا ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ دبیرخانه شرکت نمایند.
زمان برگزاری مناقصه ساعت ۱۱ صبح همان روز در دفتر مرکزی شرکت بوده و حضور متقاضیان در زمان بازگشایی پاکتها بلامانع میباشد.
تلفن تماس: ۳۲۲۷۵۸۰۰۱_۰۳۴        ۰۹۱۳۸۴۱۶۳۰0