آگهی مزایده (نوبت دوم) فروش ۲۵ تن خرمای پیارم درجه

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش ۲۵ تن خرمای پیارم درجه یک محصول سال ۱۴۰۲ نخلستان های تحت پوشش خود از طریق مزایده کتبی عمومی (نوبت دوم) اقدام نماید.
لذا متقاضیان خرید می توانند از تاریخ درج آگهی ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده از دفتر مرکزی شرکت (واقع در کرمان_خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲_واحد فروش) پیشنهاد کتبی خود را در پاکت سربسته، تا ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ دبیرخانه شرکت نمایند.
زمان برگزاری جلسه مزایده ساعت ۱۱ همان روز در دفتر مرکزی شرکت خواهد بود.
تلفن تماس: ۳۲۷۵۸۰۰۲_۰۳۴       ۰۹۱۳۸۴۱۶۳۰۰