آگهی مزایده فروش یونجه خشک (نوبت دوم)

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۱۵۰ تن علوفه مزرعه فیروز آباد راین و حدود ۱۵۰ تن علوفه مزرعه دشتکار بردسیر خود در سال۱۴۰۳ از طریق مزایده عمومی کتبی (نوبت دوم) اقدام نماید.
لذا متقاضیان خرید می توانند از تاریخ درج آگهی ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده از دفتر مرکزی شرکت (واقع در کرمان_خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲_واحد فروش) پیشنهاد کتبی خود را در پاکت سربسته تا ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ دبیرخانه شرکت نمایند.
زمان برگزاری مزایده ساعت ۱۱ صبح همان روز در دفتر مرکزی شرکت بوده و حضور شرکت کنندگان در زمان بازگشایی پاکتها بلامانع میباشد.
تلفن تماس: ۳۲۲۷۵۸۰۰۱_۰۳۴       ۰۹۱۳۸۴۱۶۳۰۰