آگهی مزایده فروش حدود ۲۰ تن محصول پسته فندقی خندان (نوبت دوم)

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۲۰ تن محصول پسته فندقی خندان در سال ۱۴۰۳ از طریق مزایده عمومی کتبی (نوبت دوم) اقدام نماید.
لذا متقاضیان خرید می‌توانند از تاریخ درج آگهی ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده از دفتر مرکزی شرکت (واقع در کرمان_خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲_واحد فروش) پیشنهاد کتبی خود را در پاکت سربسته، تا ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ دبیرخانه شرکت نمایند.
زمان برگزاری مزایده ساعت ۱۱ همان روز در دفتر مرکزی شرکت میباشد.
تلفن تماس:۳۲۷۵۸۰۰۲_۰۳۴         ۰۹۱۳۸۴۱۶۳۰