دهه کرامت مبارک

و دل را به سرای کرامتت یا ثامن الحجج(ع) دخیل می‌بندیم تا در روز مقدس تولدت با دست‌های پاکت تطهیر شویم . . .

دهه کرامت مبارک