بازدید جناب آقای هاشمی(ریاست محترم هیئت مدیره)

بازدید جناب آقای هاشمی (ریاست محترم هیئت مدیره) و همچنین جناب آقای مهندس صفایی (مدیر تولید کشاورزی) در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ ارديبهشت ماه به همراه مدیر عامل، مدیران تولید و مالی شرکت از واحدهای بردسیر، دولت آباد، زین آباد، قاسم آباد و مزارع رفسنجان.