در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ جلسه کمیته ریسک با حضور مدیرعامل و اعضای محترم کمیته در ساعت ۱۰ صبح در دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.