میلاد مسعود حضرت فاطمه معصومه«س»

اي کـه بـه قم قدر و بها داده اي کشور ما را تو صفا داده اي نام تو بر قلب صفا می‌دهد روضه تو بوی رضا«ع»می‌دهد میلاد مسعود حضرت فاطمه معصومه«س» بر دوستداران آن نفس زکیه مبارک باد.