در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ آزمون جذب نیرو (کارشناس کشاورزی) پس از اخذ مجوز و هماهنگی با هلدینگ محترم با حضور مدیر عامل و مدیران محترم شرکت در دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.