آگهی مزایده فروش محصول سردرختی آلو باغات

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش محصول سردرختی آلو باغات مزرعه حسین آباد لنگر در سطح حدود ۱۵ هکتار در سال ۱۴۰۳ از طریق مزایده کتبی عمومی اقدام نماید.
لذا متقاضیان خرید می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده از دفتر مرکزی شرکت (واقع در کرمان_میدان عاشورا بلوار جانباز _خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲) پیشنهاد کتبی خود را در پاکت سربسته، تا ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.
زمان بازگشایی پاکتها ساعت ۱۱ همان روز در دفتر مرکزی شرکت خواهد بود.
تلفن تماس:۳۲۷۵۸۰۰۱_۰۳۴      ۰۹۱۳۸۴۱۶۳۰۰