روز معلم گرامی باد

روز معلم بر تمامی
تلاشگران و فرهیختگان
عرصه تعلیم و تربیت
که زیــبـــا تــریــن جلوه های عشق و ایثار
را به نمایش گذاشتند
و بــه مــا آمـوخـتـنـد
چگونه در کنار هم دنیای
بهتری بسازیم مبارک باد
روز معلم به همه معلمان زحمتکش سرزمینم مبارک باد.

روز معلم بر تمامی
تلاشگران و فرهیختگان
عرصه تعلیم و تربیت
که زیــبـــا تــریــن جلوه های عشق و ایثار
را به نمایش گذاشتند
و بــه مــا آمـوخـتـنـد
چگونه در کنار هم دنیای
بهتری بسازیم مبارک باد
روز معلم به همه معلمان زحمتکش سرزمینم مبارک باد.