📌بازدید جناب دکتر اخوان مشاور وزیر در امور جوانان و نخبگان از واحد کشاورزی دشتکار بردسیر
در این برنامه که در معیت مسئولین و کارشناسان جهاد کشاورزی استان کرمان و شهرستان بردسیر صورت پذیرفت، از فعالیت‌های انجام شده در واحد و همچنین پروژه های در دست اقدام بازدید و مورد توجه قرار گرفت.
با توجه به توضیحات ارایه شده از طرف مسئولین شرکت،مدیر واحد و همچنین پتانسیل‌های موجود،مقام بازدید کننده خواستار توجه بیشتر مسئولین استان و توسعه فعالیت در این واحد گردید.
روابط عمومی شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان