آگهی مزايده کتبی عمومی نوبت اول فروش خرمای ربی

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 150 تن خرمای ربی درجه یک محصول سال 1402 نخلستانهای تحت پوشش خود از طريق مزايده كتبي عمومی(نوبت اول) اقدام نماید.لذامتقاضيان خريد می توانند از تاریخ درج آگهی ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده(نوبت اول) از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان – خیابان ارتش نبش کوچه 12- واحد فروش ) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته ، تا ساعت 10روز سه شنبه مورخ 1403/02/04 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده(نوبت اول) ساعت 11 همان روز در دفتر مرکزی شرکت خواهد بود.

تلفن تماس 32758002-034
                   09138416300