آگهی مزايده کتبی عمومی نوبت دوم فروش خرمای زاهدی

    شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 200 تن خرمای زاهدی درجه یک محصول سال 1402 نخلستانهای تحت پوشش خود از طريق مزايده كتبي عمومی (نوبت دوم) اقدام نماید.لذامتقاضيان خريد می توانند از تاریخ درج آگهی ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده (نوبت دوم) از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان خیابان ارتش نبش کوچه 12- واحد فروش)پیشنهاد كتبي خود را در پاکت  سربسته ، تا ساعت10روز سه شنبه مورخ 1403/02/04 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده(نوبت دوم) ساعت 11 همان روز در دفتر مرکزی شرکت خواهد بود.

 

تلفن تماس 32758002-034                       09138416300                             

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان