آگهی مزايده نوبت اول فروش پسته دهان بسته

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 30 تن محصول پسته  دهان بست روآبی در سال1402 از طريق مزايده عمومي كتبي اقدام نماید.لذا متقاضيان خريد می توانند از تاریخ درج آگهی ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده از دفتر مرکزی شرکت (واقع در کرمان خیابان ارتش نبش کوچه 12- واحد فروش) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت  سربسته ، تا ساعت10 روز شنبه مورخ 1402/12/05 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مزایده ساعت 11 همان روز در دفتر مرکزی شرکت میباشد.

تلفن تماس 32758002-034     0913841630