شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۱۳۷۰۰ کیلوگرم انواع محصول پسته خودشامل: ۶۸۰۴ کیلوگرم پسته اکبری خندان ، ۶۵۷۰ کیلوگرم پسته احمدآقایی خندان و ۳۷۱ کیلوگرم پسته کله قوچی خندان در سال ۱۴۰۲ از طريق مزايده عمومي كتبي(نوبت دوم) اقدام نماید.

لذا متقاضيان خريد می توانند از تاریخ درج آگهی ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزايده(نوبت دوم) از دفتر مرکزی شرکت (واقع در کرمان – خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲- واحد فروش) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته ، تا ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ تحویل دبيرخانه شرکت نمایند.

 زمان برگزاری مزایده (نوبت دوم) ساعت ۱۱ همان روز در دفتر مرکزی شرکت میباشد.
تلفن تماس: ۳۲۷۵۸۰۰۲-۰۳۴ – ۰۹۱۳۸۴۱۶۳۰۰