آگهی مزايده عمومی نوبت اول فروش خرمای زاهدی

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۲۰۰ تن خرمای زاهدی درجه یک محصول سال ۱۴۰۲ نخلستانهای تحت پوشش خود از طريق مزايده كتبي عمومی (نوبت اول) اقدام نماید.

لذامتقاضيان خريد می توانند از تاریخ درج آگهی ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده (نوبت اول) از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان – خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲- واحد فروش ) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته ، تا ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ تحویل دبيرخانه شرکت نمایند.

 زمان برگزاری جلسه مزایده (نوبت اول) ساعت ۱۱ همان روز در دفتر مرکزی شرکت خواهد بود.

تلفن تماس ۳۲۷۵۸۰۰۲-۰۳۴ – ۰۹۱۳۸۴۱۶۳۰۰