آگهی مزايده نوبت دوم فروش شیره خرما

فرم قیمت پیشنهادی نوبت دوم فروش 100تن شیره خرما-بهمن 1402

شرایط مزایده نوبت دوم فروش100 تن شیره خرما بهمن 1402

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 100 تن شیره خرمای صنعتی دارای گواهی استاندارد که به صورت فله در بشکه های 220 لیتری (به وزن متوسط 280 کیلوگرم) بسته بندی میباشد ازطريق مزايده كتبي عمومی(نوبت دوم) اقدام نماید. لذامتقاضيان خريد می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده از دفتر مرکزی شرکت (واقع در کرمان – خیابان ارتش نبش کوچه 12- واحد فروش) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته ، تا ساعت10روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده ساعت 11 همان روز در دفتر مرکزی شرکت خواهد بود.

تلفن تماس 32758002-034 ، 09138416300  

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان