آگهی مزايده نوبت دوم بولدوزرکوماتسو

فرم قیمت پیشنهادی مزایده نوبت دوم بولدوزر کوماتسو دومی بهمن 1402

شرایط مزایده نوبت دوم فروش بولدوزر کوماتسو دومی بهمن 1402

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه بولدوزر کوماتسو مدل 2-D155A خود درسال 1402 از طريق مزايده نوبت دوم کتبی عمومي اقدام نماید. لذا متقاضيان خريد میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده نوبت دوم از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان-خیابان ارتش نبش کوچه 12-واحد فروش) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت  سربسته ، تا ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مزایده ساعت 11 همان روز مورخ 1402/11/24 در دفتر مرکزی شرکت میباشد.

 تلفن تماس جهت بازدید: 09131423587  آقای شهرآبادی

تلفن تماس جهت اطلاعات فنی: 09131962898  آقای شجاعی

تلفن تماس جهت اخذ اسناد شرکت در مزایده:  09138416300 آقای سعیدی

  شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان