آگهی مزايده عمومی نوبت اول فروش خرما

فرم قیمت پیشنهادی نوبت اول فروش 450تن خرمای زاهدی و 100 تن خرمای ربی-بهمن 1402

شرایط مزایده نوبت اول فروش450 تن خرمای زاهدی و 100تن ربی 1402

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 450 تن خرمای زاهدی درجه یک و حدود 100 تن خرمای ربی درجه یک محصول سال 1402 نخلستانهای تحت پوشش خود از طريق مزايده كتبي عمومی (نوبت اول) اقدام نماید.لذامتقاضيان خريد می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده(نوبت اول) از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان خیابان ارتش نبش کوچه 12- واحد فروش ) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته ، تا ساعت10روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده (نوبت اول) ساعت 11 همان روز در دفتر مرکزی شرکت خواهد بود.

تلفن تماس 32758002-034. 09138416300                                                       

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان