آگهی مناقصه خرید لوله و اتصالات نوبت اول

  دانلود فرم قیمت پیشنهادی لیست وسایل طرح زیر سطحی فرخ آباد

دانلود برگ شرایط مناقصه نوبت اول طرح آبیاری فرخ آباد بهمن1402

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به خرید لوله و اتصالات مورد نیاز جهت اجرای طرح آبیاری تحت فشار زیرسطحی مزرعه فرخ آباد از مزارع تحت پوشش خود در حومه شهرستان رفسنجان از طریق مناقصه کتبی عمومی (نوبت اول) اقدام نماید. لذا متقاضيان فروش دارای صلاحیت میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمناقصه (نوبت اول) از دفتر مرکزی شرکت واقع درکرمان بلوار جانباز – خیابان ارتش نبش کوچه شماره 12 (شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان) قيمت پیشنهادي خود را مطابق برگ شرایط تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/11/03 تحویل دبيرخانه شرکت نمايند.

زمان برگزاري مناقصه  ساعت11صبح همان روز در دفتر مركزي شركت ميباشد.

تلفن :  32758002-034 ، 09139506030

شرکت کشت وصنعت فتح و نصرکرمان