آگهی مزايده نوبت اول فروش محصول ذرت دانه اي

دانلود فرم شرایط مزایده فروش 700تن ذرت دانه ای رودبار بهمن 1402

دانلود فرم قیمت پیشنهادی 700تن ذرت دانه ای رودبار-بهمن 1402

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 700 تن ذرت دانه اي مزرعه رودبار جنوب در سال 1402 از طريق مزايده عمومي كتبي اقدام نماید.لذا متقاضيان خريد میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزايده از دفتر مرکزی شرکت (واقع در کرمان- بلوار جانباز خیابان ارتش نبش کوچه شماره12  واحد فروش) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته ، تا ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1402/11/03 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند. 

زمان برگزاری جلسه مزایده ساعت 11 همان روز در دفتر مركزي شركت خواهد بود.

تلفن تماس  32758002-034 ، 09139506030                            

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان