آگهی مزايده نوبت اول فروش خرمای زاهدی

   دانلود فرم قیمت پیشنهادی نوبت اول فروش 450تن خرمای زاهدی-بهمن 1402

   دانلود فرم شرایط مزایده نوبت اول فروش450 تن خرمای زاهدی 1402

   شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 450 تن خرمای زاهدی درجه یک محصول سال 1402 نخلستانهای تحت پوشش خود از طريق مزايده كتبي عمومی(نوبت اول) اقدام نماید.لذامتقاضيان خريد می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان خیابان ارتش نبش کوچه 12- واحد فروش ) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت  سربسته ، تا ساعت10روز سه شنبه مورخ 1402/11/03 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند.

 زمان برگزاری جلسه مزایده ساعت 11 همان روز در دفتر مرکزی شرکت خواهد بود.       

تلفن تماس 32758002-034 ،  09139506030                                      

  شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان