آگهی استخدام نیروی انسانی

دفترچه استخدام کارگر نیرو

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد، جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز ” با اولویت بومی” بر اساس ضوابط، مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت از بین متقاضیان مرد به شرح جدول ذیل را پس از ارزیابی توانمندی، شایستگی، طی فرآیند مصوب و از طریق کمیته جذب منابع انسانی استخدام نماید.

جهت کسب اطلات بیشتر دفتر چه استخدام نیرو ( چسبیده در بالای متن ) دانلود نموده و مطالعه نمایید.