شرایط مزایده نوبت دوم فروش200 تن خرمای مضافتی آذر 1402

فرم قیمت پیشنهادی نوبت اول 200 تن خرمای مضافتی آذر 1402

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 200 تن خرمای مضافتی درجه یک محصول سال1402 نخلستانهای تحت پوشش خود از طريق مزايده كتبي عمومی(نوبت دوم) اقدام نماید.

لذامتقاضيان خريد می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده(نوبت دوم) از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان خیابان ارتش نبش کوچه 12- واحد فروش ) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت  سربسته ، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1402/09/06  تحویل دبيرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده(نوبت دوم) ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1402/09/07در دفتر مرکزی شرکت خواهد بود.

تلفن تماس 32758002-034            09138416400