آگهی مزايده نوبت اول فروش خرمای ضایعاتی(سلوک)

شرایط مزایده نوبت اول فروش250 تن خرمای ضایعاتی جلگه آذر 1402

فرم قیمت پیشنهادی نوبت اول فروش 250 تن خرمای ضایعاتی جلگه آذر 1402

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 250 تن خرمای ضایعاتی سلوک در نخلستان علی ابن ابیطالب جلگه چاه هاشم خود در سال 1402 از طريق مزايده نوبت اول عمومي كتبي اقدام نماید.

لذامتقاضيان خريد می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزايده نوبت اول از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان خیابان ارتش نبش کوچه 12- واحد فروش ) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت  سربسته ، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ1402/09/06 دبيرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده نوبت اول ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1402/09/07 در دفتر مرکزی شرکت میباشد.

تلفن تماس 32758002-034                       09138416400