آگهی مزایده نوبت اول 3 خودرو آبان 1402

فرم قیمت پیشنهادی مزایده نوبت اول خودرو آبان 1402

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش 3 دستگاه خودرو(میتسوبیشی دو کابین ، مزدا تک کابین و پیکان سواری  خود درسال 1402 از طريق مزايده نوبت اول کتبی عمومي اقدام نماید.

لذا متقاضيان خريد میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده نوبت اول از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان-خیابان ارتش نبش کوچه 12-واحد فروش) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت  سربسته ، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ1402/8/13 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند.

 زمان برگزاری مزایده ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1402/8/14 در دفتر مرکزی شرکت میباشد.

تلفن:32758001-034

تلفن تماس جهت اخذ اسناد شرکت در مزایده:

09138416400             شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان