فرم قیمت پیشنهادی نوبت دوم 150 تن خرمای ربی آبان 1402

شرایط مزایده نوبت دوم فروش 150 تن خرمای ربی آبان 1402

    شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 150 تن خرمای ربی درجه یک محصول سال 1402 نخلستانهای تحت پوشش خود از طريق مزايده نوبت دوم كتبي عمومی اقدام نماید.

لذامتقاضيان خريد می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده نوبت دوم  از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان خیابان ارتش نبش کوچه 12- واحد فروش ) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت  سربسته ، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/8/13 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند. 

زمان برگزاری جلسه مزایده نوبت دوم ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1402/8/14 در دفتر مرکزی شرکت خواهد بودو 3 نفر برنده بترتیب اولویت تعیین خواهند شد.

1- هر یک از متقاضیان می بایست سه پاكت جداگانه بشرح : 

الف) اسناد مربوط به شركت در مزايده نوبت دوم (برگ شرايط)ممهوروامضاء شده  توسط متقاضي

 ب)رسيد  واريزي سپرده شركت در مزايده نوبت دوم معادل 2.500.000.000 ریال به حساب شماره 172719700 بانك کشاورزی ، ياضمانت نامه بانكي و یا چک رمزدار معادل اين مبلغ 

پ) برگ قيمت پيشنهادي،تنظيم وبصورت سربسته  تحويل دبیرخانه و بایگانی دفتر مرکزی شركت  نمایند.

2-پس از انتخاب سه نفر اول برنده مزايده نوبت دوم هر مورد که بيشترين قیمت خريدرا ارائه داده باشند سپرده ایشان نزد شرکت باقی مانده و سپرده دیگر متقاضیان مسترد خواهد شد .

3-نفر اول برنده 48 ساعت فرصت خواهد داشت تا ضمن حضور دردفتر مركزي شركت و واريز مبلغ نقدي نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید  در غیر اینصورت سپرده وی بنفع شرکت ضبط و به نفر دوم 48 ساعت جهت انجام این مهم فرصت داده میشود . و درصورتیکه نفر دوم نیز تا 48 ساعت نسبت به انجام تعهدات مذکور اقدام ننماید سپرده وی نیز بنفع شرکت ضبط و نفر سوم برنده انتخاب خواهد شد . وی نیز 48 ساعت فرصت خواهد داشت تا نسبت  به عقد قرارداد اقدام نموده در غیر اینصورت سپرده وی بنفع شرکت ضبط خواهد شد و در صورت عدم اجرای این بند توسط هر یک از برندگان اول تا سوم ، در این رابطه با ضبط سپرده ایشان هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود . در صورت قرار گرفتن ایام تعطیل رسمی در این بین ، جزو مهلت تعیین شده ملحوظ خواهد شد .

4-کلیه هزینه های مزايده نوبت دوم  شامل هزینه چاپ آگهی ها ،هزينه كارشناسي و کلیه کسورات قانونی،بارگیری، حمل، کارگری و غيره  بعهده  برنده مزايده می باشد .

5- نحوه پرداخت وجه  بصورت نقدی خواهد بود .

6-شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات ( بدون ذکر دلیل ) مختار می باشد .

7- شرکت کشت و صنعت فتح ونصرکرمان هیچگونه غبن و ادعای بعدی را نخواهد پذیرفت .

8- به پیشنهادات مشروط ، مبهم ، ناقص و مغایر با شرایط شرکت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-شركتها يا سازمانهاي متقاضي شركت در مزايده نوبت دوم، حتماً بايستي تصوير آخرين آگهي تغييرات شركت خود را (از اداره ثبت شركتها) ضميمه مدارك تحويلي نمايند.          

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان