فرم قیمت پیشنهادی مزایده نوبت اول بولدوزر کوماتسو آبان 1402

شرایط مزایده نوبت اول فروش بولدوزر کوماتسو آبان 1402

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه بولدوزر کوماتسو مدل 2-D155A خود درسال 1402 از طريق مزايده نوبت اول کتبی عمومي اقدام نماید.

لذا متقاضيان خريد میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده نوبت اول از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان-خیابان ارتش نبش کوچه 12-واحد فروش) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت  سربسته ، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ1402/8/13 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند. 

زمان برگزاری مزایده ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1402/8/14 در دفتر مرکزی شرکت میباشدو 3 نفر برنده بترتیب اولویت تعیین خواهند شد.

1- هر یک از متقاضیان می بایست سه پاكت جداگانه بشرح :

 الف) اسناد مربوط به شركت در مزايده نوبت اول (برگ شرايط)ممهوروامضاء شده  توسط متقاضي

 ب) رسيد  واريزي سپرده شركت در مزايده معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی به حساب شماره 172719700 بانك کشاورزی ، ياضمانت نامه بانكي و یا چک رمزدار معادل اين مبلغ 

پ) برگ قيمت پيشنهادي،تنظيم وبصورت سربسته  تحويل دبیرخانه و بایگانی دفتر مرکزی شركت  نمایند.

2-پس از انتخاب سه نفر اول برنده مزايده نوبت اول هر مورد که بيشترين قیمت خريدرا ارائه داده باشند سپرده ایشان نزد شرکت باقی مانده و سپرده دیگر متقاضیان مسترد خواهد شد .

3-نفر اول برنده 48 ساعت فرصت خواهد داشت تا ضمن حضور دردفتر مركزي شركت و واريز مبلغ نقدي نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید  در غیر اینصورت سپرده وی بنفع شرکت ضبط و به نفر دوم 48 ساعت جهت انجام این مهم فرصت داده میشود . و درصورتیکه نفر دوم نیز تا 48 ساعت نسبت به انجام تعهدات مذکور اقدام ننماید سپرده وی نیز بنفع شرکت ضبط و نفر سوم برنده انتخاب خواهد شد . وی نیز 48 ساعت فرصت خواهد داشت تا نسبت  به عقد قرارداد اقدام نموده در غیر اینصورت سپرده وی بنفع شرکت ضبط خواهد شد و در صورت عدم اجرای این بند توسط هر یک از برندگان اول تا سوم ، در این رابطه با ضبط سپرده ایشان هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود .     در صورت قرار گرفتن ایام تعطیل رسمی در این بین ، جزو مهلت تعیین شده ملحوظ خواهد شد .

4-کلیه هزینه های مزايده شامل هزینه چاپ آگهی ،هزينه كارشناسي و کلیه کسورات قانونی،بارگیری، حمل، کارگری و غيره  بعهده  برنده مزايده می باشد .

5-محل بازدید مزرعه دشتکار بردسیر شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان میباشد.

6- نحوه پرداخت وجه  بصورت نقدی خواهد بود .

7-شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات ( بدون ذکر دلیل ) مختار می باشد .

8- شرکت کشت و صنعت فتح ونصرکرمان هیچگونه غبن و ادعای بعدی را نخواهد پذیرفت .

9- به پیشنهادات مشروط ، مبهم ، ناقص و مغایر با شرایط شرکت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-شركتها يا سازمانهاي متقاضي شركت در مزايده، حتماً بايستي تصوير آخرين آگهي تغييرات شركت خود را (از اداره ثبت شركتها) ضميمه مدارك تحويلي نمايند.            شرکت کشت و صنعت  فتح و نصر کرمان