شرایط مذاکره فروش 250 تن خرمای ضایعاتی آبان 1402

فرم قیمت پیشنهادی مذاکره 250 تن خرمای ضایعاتی جلگه آبان 1402

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 250 تن خرمای ضایعاتی (سلوک) موجود در مزرعه علی ابن ابیطالب جلگه چاه هاشم درسال 1402 از طريق مذاکره اقدام نماید.

لذامتقاضيان خريد میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مذاکره از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان- بلوار جانباز-خیابان ارتش نبش کوچه 12 پیشنهاد كتبي خود را در پاکت  سربسته  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ1402/8/13 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند.

جلسه مذاکره ساعت11 روز یکشنبه مورخ 1402/8/14 در دفتر مرکزی شرکت برگزار میگردد.

1- کلیه هزینه های انجام شده جهت جلسه  مذاکره شامل هزینه چاپ آگهی های مزایده،هزينه كارشناسي و کلیه کسورات قانونی، بارگیری،کارگری و غيره  بعهده  برنده مذاکره می باشد .

2-شرکت کنندگان میبایست رسید واریزی سپرده شرکت در مذاکره (معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی)  به حساب شماره 172719700 بانك کشاورزی و يا ضمانت بانكي معادل اين مبلغ را بهمراه برگ شرایط و قیمت پیشنهادی ارسال نمایند.

3- نحوه پرداخت وجه بصورت نقدی خواهد بود .

4-محل تحویل بار مزرعه علی ابن ابیطالب جلگه چاه هاشم واقع در شهرستان دلگان بخش چگردک میباشد.

5-شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات ( بدون ذکر دلیل ) مختار می باشد .

6- شرکت کشت و صنعت فتح ونصرکرمان هیچگونه غبن و ادعای بعدی را نخواهد پذیرفت .

7- به پیشنهادات مشروط ، مبهم ، ناقص و مغایر با شرایط شرکت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-شركتها يا سازمانهاي متقاضي شركت در جلسه مذاکره، حتماً بايستي تصوير آخرين آگهي تغييرات شركت خود را (از اداره ثبت شركتها) ضميمه مدارك تحويلي نمايند.

9-خریدار(حقیقی و حقوقی) در زمان عقد قرارداد ملزم به ارائه کد شناسه ملی میباشد.

         شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان