فرم قیمت پیشنهادی مذاکره سردرختی مرکبات فدک آبان 1402 

شرایط مذاکره فروش مرکبات فدک آبان 1402

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش سردرختی محصول مرکبات (پرتقال محلی،پرتقال والنسیا و گریپ فروت)  مزرعه فدک (جیرفت) درسال 1402 از طريق مذاکره اقدام نماید.

لذامتقاضيان خريد میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مذاکره از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان- بلوار جانباز-خیابان ارتش نبش کوچه 12 پیشنهاد كتبي خود را در پاکت  سربسته  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ1402/8/13 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند.

جلسه مذاکره ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1402/8/14 در دفتر مرکزی شرکت برگزار میگردد.

1- کلیه هزینه های انجام شده جهت جلسه  مذاکره شامل هزینه چاپ آگهی های مزایده،هزينه كارشناسي و کلیه کسورات قانونی، بارگیری،کارگری و غيره  بعهده  برنده مذاکره می باشد .

2-شرکت کنندگان میبایست رسید واریزی سپرده شرکت در مذاکره(معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی)  به حساب شماره 172719700 بانك کشاورزی و يا ضمانت بانكي معادل اين مبلغ را بهمراه برگ شرایط و قیمت پیشنهادی ارسال نمایند.

3- نحوه پرداخت وجه بصورت نقدی خواهد بود .

4-شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات ( بدون ذکر دلیل ) مختار می باشد .

5- شرکت کشت و صنعت فتح ونصرکرمان هیچگونه غبن و ادعای بعدی را نخواهد پذیرفت .

6- به پیشنهادات مشروط ، مبهم ، ناقص و مغایر با شرایط شرکت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-شركتها يا سازمانهاي متقاضي شركت در جلسه مذاکره، حتماً بايستي تصوير آخرين آگهي تغييرات شركت خود را (از اداره ثبت شركتها) ضميمه مدارك تحويلي نمايند.

8-خریدار(حقیقی و حقوقی) در زمان عقد قرارداد ملزم به ارائه کد شناسه ملی میباشد.

        شرکت کشت و صنعت  فتح و نصر کرمان