استعلام قیمت کود شیمیایی سال 1402

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به خريد مقدار 100تن کود سولفات آمونیوم (ارومیه و فجر پارسیان) ، 75تن کود سولوپتاس0،0،50(اگروفر،جنوبگان،کاوان،شیمی کرد) ، 25تن کود مونوآمونیم فسفات12،61،0(چینی) ، 25تن کود(20،20،20)N.P.K(اروپایی) ، مورد نیاز اقدام نمايد.
لذا متقاضيان فروش می توانند قيمت پیشنهادي خود را مطابق برگ شرایط فوق ( استعلام قیمت ) تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/06/14 تحویل دبيرخانه شرکت نمايند.