آگهی مزايده نوبت دوم فروش محصول”به”

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظردارد نسبت به فروش محصول به” باغات مزرعه حسین آباد لنگر به صورت سردرختی و یا به صورت فروش سردرختی کیلویی درسال 1402 ازطريق مزايده کتبی عمومي نوبت دوم اقدام نماید.

لذا متقاضيان خريد میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزايده نوبت دوم از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان- میدان عاشورا- بلوار جانباز-خیابان ارتش نبش کوچه12 (دفتر مرکزی شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته ، تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1402/06/19 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند.

 زمان بازگشايي پاكتها ساعت11صبح همان روز در دفتر مركزي شركت خواهد بود و حضور شرکت کنندگان در زمان بازگشایی پاکتها بلامانع میباشد.

تلفن تماس : 32758001-034  —   09138416400                   

        شرکت کشت و صنعت  فتح و نصر کرمان