” آگهی مناقصه خرید کود حیوانی “

دانلود فایل برگ قیمت پیشنهادی تجدید مناقصه نوبت دوم کود مرغی شهریور 1402

دانلود فایل برگ قیمت پیشنهادی تجدید مناقصه نوبت دوم کود حیوانی و نوبت اول حمل کود شهریورد

دانلود فایل شرایط تجدید مناقصه نوبت دوم مناقصه خرید کود دامی و مرغی-شهریورماه- 1402

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به خرید 11350 تن کود دامی(گاوی) و 2000 تن کود مرغی قفسی جهت مزارع تحت پوشش خود در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان از طريق تجدید مناقصه كتبي عمومي(نوبت دوم) و مناقصه(نوبت اول)حمل این مقدار کود اقدام نمايد.

لذا پيمانكاران ذيصلاح متقاضي اين امر مي توانند با اخذ برگ شرايط شركت در تجدید مناقصه(نوبت دوم) خرید کود حیوانی و مناقصه نوبت اول جهت حمل کود حیوانی از دفتر مركزي شركت واقع در كرمان-بلوار جانباز- خیابان ارتش-نبش کوچه12-واحد فروش،پيشنهاد كتبي خود را در پاكت سربسته،تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/06/14 تحويل دبيرخانه شركت نمايند. 

تاريخ بازگشايي پاكتها در ساعت 11 صبح همان روز در دفتر مركزي شركت ميباشد و حضور شرکت کنندگان در جلسه مناقصه بلامانع میباشد.

 تلفن تماس: 32758001-034 09139506030 

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان