دانلود فایل شرایط مزایده فروش 120تن خرمای ربی و 200 تن خرمای مضافتی شهریور 1402

دانلود فایل فرم قیمت پیشنهادی نوبت اول 120 تن خرمای ربی و 200 تن خرمای مضافتی شهریور 1402

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 120 تن خرمای ربی درجه یک محصول سال 1401 و 200 تن خرمای مضافتی درجه یک محصول سال1402 نخلستانهای تحت پوشش خود از طريق مزايده كتبي عمومی(نوبت اول) اقدام نماید.

لذامتقاضيان خريد می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان – خیابان ارتش نبش کوچه 12- واحد فروش ) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته ، تا ساعت10 روز سه شنبه مورخ 1402/06/14 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند. 

زمان برگزاری جلسه مزایده(نوبت اول) ساعت 11 همان روز در دفتر مرکزی شرکت خواهد بود.

 تلفن تماس 32758002-034 09138416400

 شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان