دفترچه استخدام کارگر کشاورزی

 شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد، جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز  بر اساس ضوابط، مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت از بین متقاضیان مرد پس از کسب موفقیت در آزمون ، ارزیابی توانمندی، شایستگی، طی فرآیند مصوب و از طریق کمیته جذب منابع انسانی استخدام نماید.