مناقصه اجاره سردخانه خرما (نوبت دوم)

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به انتخاب و اجاره سردخانه جهت نگهداری حدود ۱۴۰۰ تن محصول خرمای خود در شهرستان دلگان و بخش چگردک و حدود ۴۵۰ تن محصول خرما در شهرستان جیرفت در سال ۱۴۰۲ از طريق مناقصه عمومي(نوبت دوم) اقدام نمايد.

 لذا متقاضيان ذیصلاح می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمناقصه (نوبت دوم)از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان – بلوار جانباز -خیابان ارتش نبش کوچه شماره ۱۲(شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان)قيمت پیشنهادي خود را مطابق برگ شرایط تا ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تحویل دبيرخانه شرکت نمايند.
جلسه مناقصه(نوبت دوم) ساعت ۱۱ همان روزدردفتر مرکزی شرکت برگزار و ۳ نفربرنده بترتیب اولویت تعیین خواهند شد.
تلفن تماس: ۳۲۷۵۸۰۰۱-۰۳۴ – ۰۹۱۳۹۵۰۶۰۳۰
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان