شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۴۲۲۴۳ کیلوگرم انواع محصول پسته خود(فندقی مخلوط حدود ۲۱۶۵۴ کیلوگرم ، احمدآقایی خندان حدود ۱۹۹۳ کیلوگرم ، احمدآقایی دهان بسته حدود ۵۲۴ کیلوگرم ، اکبری مخلوط حدود ۴۱۰۰ کیلوگرم ، اکبری دهان بسته حدود ۶۱۵ کیلوگرم ، نخودو اکبری حدود ۴۵ کیلوگرم ، روآبی خندان حدود ۱۰۱۷ کیلوگرم ، پسته کالک حدود ۱۱۶۰۷ کیلوگرم ، پسته کله قوچی خندان حدود ۳۷۴ کیلوگرم ، پسته کله قوچی دهان بسته حدود ۳۰۹ کیلوگرم) در سال ۱۴۰۲ از طريق مزايده عمومي كتبي اقدام نماید.

لذامتقاضيان خريد می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان – خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲- واحد فروش ) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته ، تا ساعت ۱۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تحویل دبيرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مزایده ساعت ۱۱ همان روز در دفتر مرکزی شرکت میباشد.
تلفن تماس ۳۲۷۵۸۰۰۲-۰۳۴ – ۰۹۱۳۸۴۱۶۴۰۰ 
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان