شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به خرید حدود ۱۴۰۰۰۰ عدد کارتن ده کیلویی ۵ لایه تلسکوپی مرغوب و ۸۰۰۰۰ عدد کارتن پنج کیلویی ۳ لایه رنگی،آرم دار و نیمه لمینت تلسکوپی مرغوب جهت بسته بندی محصول خرما در مزارع تحت پوشش شرکت از طريق مناقصه كتبي عمومي در سال ۱۴۰۲ اقدام نمايد.لذا فروشندگان ذيصلاح متقاضي اين امر مي توانند با اخذ برگ شرايط شركت در مناقصه از دفتر مركزي شركت واقع در كرمان-بلوار جانباز-خیابان ارتش نبش کوچه شماره ۱۲ پيشنهاد كتبي خود را در پاكت سربسته ، تا ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ تحویل دبيرخانه شركت نمايند. جلسه مناقصه ساعت ۱۱ صبح همان روزدردفتر مرکزی شرکت برگزار و ۳ نفربرنده بترتیب اولویت تعیین خواهند شد.
1- هر یک از متقاضیان می بایست دو پاكت جداگانه بشرح : 

الف- اسناد مربوط به شركت در مناقصه حاوی برگ شرایط،مشخصات فنی و رسید واریزی سپرده شرکت در مناقصه (معادل ۵ درصد قیمت پیشنهادی) به حساب شماره ۱۷۲۷۱۹۷۰۰ بانك کشاورزی و يا ضمانت بانكي معادل اين مبلغ و سوابق کاری و سایر اسناد مورد نیاز که توسط متقاضی ممهور و امضاء شده باشد. 

ب-برگ قیمت پیشنهادی مهر و موم شده، تنظيم و بصورت سربسته تحويل دبيرخانه شركت نمايند.
2-پس از انتخاب سه نفر اول برنده مناقصه که کمترین قیمت را ارائه داده باشند سپرده ایشان نزد شرکت باقی مانده و سپرده دیگر متقاضیان مسترد خواهد شد.
3-نفر اول برنده ۴۸ ساعت فرصت خواهد داشت تا ضمن حضور دردفتر مركزي شركت نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی بنفع شرکت ضبط و به نفر دوم ۴۸ ساعت جهت انجام این مهم فرصت داده میشود . و درصورتیکه نفر دوم نیز تا ۴۸ ساعت نسبت به انجام تعهدات مذکور اقدام ننماید سپرده وی نیز بنفع شرکت ضبط و نفر سوم برنده انتخاب خواهد شد . وی نیز ۴۸ ساعت فرصت خواهد داشت تا نسبت به عقد قرارداد اقدام نموده در غیر اینصورت سپرده وی بنفع شرکت ضبط خواهد شد و در صورت عدم اجرای این بند توسط هر یک از برندگان اول تا سوم ، در این رابطه با ضبط سپرده ایشان هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود . در صورت قرار گرفتن ایام تعطیل رسمی در این بین ، جزو مهلت تعیین شده ملحوظ خواهد شد.
4- هزینه برگزاری مناقصه شامل هزینه چاپ آگهی و غیره بعهده برنده مناقصه می باشد.
5- نحوه پرداخت مبلغ قرارداد در زمان عقد قرارداد تعیین می گردد.
6-شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات ( بدون ذکر دلیل ) مختار می باشد.
7- شرکت کشت و صنعت فتح ونصرکرمان هیچگونه غبن و ادعای بعدی را نخواهد پذیرفت .
8- به پیشنهادات مشروط ، مبهم ، ناقص و مغایر با شرایط شرکت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9-شركتها يا سازمانهاي متقاضي شركت درمناقصه، حتماً بايستي تصوير آخرين آگهي تغييرات شركت خود را (از اداره ثبت شركتها) ضميمه مدارك تحويلي نمايند.
10-محل تحویل کالا مزرعه علی ابن ابیطالب جلگه چاه هاشم واقع در شهرستان دلگان میباشد.
 شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان