شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به انتخاب و اجاره سردخانه جهت نگهداری حدود ۱۴۰۰ تن محصول خرمای خود در شهرستان دلگان و بخش چگردک و حدود ۴۵۰ تن محصول خرما در شهرستان جیرفت در سال ۱۴۰۲ از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا متقاضيان ذیصلاح می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمناقصه از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان – بلوار جانباز -خیابان ارتش نبش کوچه شماره ۱۲(شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان)قيمت پیشنهادي خود را مطابق برگ شرایط تا ساعت ۱۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ تحویل دبيرخانه شرکت نمايند
جلسه مناقصه ساعت ۱۱ همان روزدردفتر مرکزی شرکت برگزار و ۳ نفربرنده بترتیب اولویت تعیین خواهند شد.
1- هر یک از متقاضیان می بایست دو پاكت جداگانه بشرح : 

الف- اسناد مربوط به شركت در مناقصه حاوی برگ شرایط،مشخصات فنی و رسید واریزی سپرده شرکت در مناقصه (معادل ۵ درصد قیمت پیشنهادی) به حساب شماره ۱۷۲۷۱۹۷۰۰ بانك کشاورزی و يا ضمانت بانكي معادل اين مبلغ و سوابق کاری و سایر اسناد مورد نیاز که توسط متقاضی ممهور و امضاء شده باشد.

ب-برگ قیمت پیشنهادی مهر و موم شده، تنظيم و بصورت سربسته تحويل دبيرخانه شركت نمايند.
2-پس از انتخاب سه نفر اول برنده مناقصه که کمترین قیمت را ارائه داده باشند سپرده ایشان نزد شرکت باقی مانده و سپرده دیگر متقاضیان مسترد خواهد شد.
3-نفر اول برنده ۴۸ ساعت فرصت خواهد داشت تا ضمن حضور دردفتر مركزي شركت نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی بنفع شرکت ضبط و به نفر دوم ۴۸ ساعت جهت انجام این مهم فرصت داده میشود . و درصورتیکه نفر دوم نیز تا ۴۸ ساعت نسبت به انجام تعهدات مذکور اقدام ننماید سپرده وی نیز بنفع شرکت ضبط و نفر سوم برنده انتخاب خواهد شد . وی نیز ۴۸ ساعت فرصت خواهد داشت تا نسبت به عقد قرارداد اقدام نموده در غیر اینصورت سپرده وی بنفع شرکت ضبط خواهد شد و در صورت عدم اجرای این بند توسط هر یک از برندگان اول تا سوم ، در این رابطه با ضبط سپرده ایشان هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود . در صورت قرار گرفتن ایام تعطیل رسمی در این بین ، جزو مهلت تعیین شده ملحوظ خواهد شد.
4- هزینه برگزاری مناقصه شامل هزینه چاپ آگهی و غیره بعهده برنده مناقصه می باشد.
5- نحوه پرداخت مبلغ قرارداد در زمان عقد قرارداد تعیین می گردد.
6-شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات ( بدون ذکر دلیل ) مختار می باشد.
7- شرکت کشت و صنعت فتح و نصرکرمان هیچگونه غبن و ادعای بعدی را نخواهد پذیرفت .
8- به پیشنهادات مشروط ، مبهم ، ناقص و مغایر با شرایط شرکت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9-شركتها يا سازمانهاي متقاضي شركت در مناقصه، حتماً بايستي تصوير آخرين آگهي تغييرات شركت خود را (از اداره ثبت شركتها) ضميمه مدارك تحويلي نمايند.
۰۳۴_۳۲۷۵۸۰۰۲
 شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان