شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۲۶۸۲۰ کیلوگرم خرمای پیارم درجه یک ، حدود ۱۷۶۰ کیلوگرم خرمای مجول درجه یک ، حدود ۲۰۲۲۵ کیلوگرم خرمای زاهدی درجه دو ، حدود ۷۴۴۵ کیلوگرم خرمای مضافتی درجه دو و حدود ۳۰۶۵۰ کیلوگرم خرمای ربی درجه دو محصول سال ۱۴۰۱ ، از طريق مزايده عمومي كتبي اقدام نماید.

لذا متقاضيان خريد می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزايده از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان – خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲- واحد فروش ) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته ، تا ساعت ۱۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ تحویل دبيرخانه شرکت نمایند.

 زمان برگزاری جلسه مزایده ساعت ۱۱ همان روز در دفتر مرکزی شرکت میباشد.

 تلفن تماس ۳۲۷۵۸۰۰۲-۰۳۴ ۰۹۱۳۸۴۱۶۴۰۰ 

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان