شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به خريد مقدار ۱.۹۰۰.۰۰۰ متر نوار تیپ به ضخامت ۱۷۵ میکرون و فواصل قطره چکان ۲۰ سانتی متر و طول نوار آبیاری ۱۰۰۰ متر با فن آوری تولید بغل دوخت و فشار کاری ‌۱ اتمسفر و دبی ۳ لیتر در ساعت جهت کشت ذرت دانه ای در مزرعه رضوانیه رودبار جنوب وابسته به شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان از طريق مناقصه عمومي کتبی اقدام نمايد. 

لذا متقاضيان فروش می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمناقصه از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان – بلوار جانباز -خیابان ارتش نبش کوچه شماره ۱۲ (شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان) قيمت پیشنهادي خود را مطابق برگ شرایط تا ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ تحویل دبيرخانه شرکت نمايند. 

زمان برگزاري مناقصه ساعت ۱۱ همان روز در دفتر مركزي شركت میباشد و حضور شرکت کنندگان در جلسه مناقصه بلامانع است. 

تلفن تماس: ۳۲۷۵۸۰۰۶-۰۳۴ ۰۹۱۳۱۹۹۲۱۴۱ 

شرکت کشت و صنعت فتح و نصرکرمان