شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به خريد حدود ۳۷۵۰ کیلوگرم بذرذرت دانه ای از ارقام ۷۰۴ یا ۷۰۳ جهت کاشت در مزرعه رضوانیه رودبار جنوب از طريق مناقصه کتبی عمومي اقدام نمايد.

 لذا متقاضيان فروش می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمناقصه از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان – بلوار جانباز خیابان ارتش نبش کوچه شماره ۱۲ ( شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان ) ، قيمت پیشنهادي خود را مطابق برگ شرایط تا ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ تحویل دبيرخانه شرکت نمايند.

 زمان برگزاري مناقصه ساعت ۱۱ صبح همان روز در دفتر مركزي شركت بوده و حضور متقاضيان در زمان بازگشايي پاكتها بلامانع ميباشد .
تلفن تماس : ۳۲۷۵۸۰۰۲-۰۳۴   –  ۰۹۱۳۱۹۹۲۱۴۱ 
شرکت کشت و صنعت فتح و نصرکرمان