شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۱۰۰ تن علوفه مزرعه فیروزآباد راین و حدود ۱۰۰ تن علوفه مزرعه دشتکار بردسیر خود در سال ۱۴۰۲ از طريق مزايده عمومي كتبي اقدام نماید.

لذا متقاضيان خريد میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزايده از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان-بلوارجانباز- خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲- شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان واحد فروش، پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته تا ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ تحویل دبيرخانه شرکت نمایند.

زمان برگزاری مزایده ساعت ۱۱ همان روز در دفتر مرکزی شرکت میباشد. 

حضور شرکت کنندگان در زمان بازگشایی پاکتها بلامانع خواهد بود.
تلفن تماس: ۳۲۷۵۸۰۰۶ – ۳۲۷۵۸۰۰۲-۰۳۴ – ۰۹۱۳۱۹۹۲۱۴۱ 

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان