شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۱۲۰ تن خرمای ربی درجه یک در سال ۱۴۰۲ از طريق مزايده كتبي عمومی اقدام نماید. 

لذا متقاضيان خريد می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان – خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲- واحد فروش ) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته ، تا ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ تحویل دبيرخانه شرکت نمایند.

 زمان برگزاری جلسه مزایده ساعت ۱۱ همان روز در دفتر مرکزی شرکت خواهد بود.

تلفن تماس ۳۲۷۵۸۰۰۲-۰۳۴ – ۰۹۱۳۸۴۱۶۴۰۰
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان