آگهی تجدید مزايده فروش پسته 

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۴۲.۲۴۳ کیلوگرم انواع محصول پسته خود ( فندقی مخلوط حدود ۲۱.۶۵۴ کیلوگرم ، احمدآقایی خندان حدود ۱.۹۹۳ کیلوگرم ، احمدآقایی دهان بسته حدود ۵۲۴ کیلوگرم ، اکبری مخلوط حدود ۴.۱۰۰ کیلوگرم ، اکبری دهان بسته حدود ۶۱۵ کیلوگرم ، نخودو اکبری حدود ۵۰ کیلوگرم ، روآبی خندان حدود ۱.۰۱۷ کیلوگرم ، پسته کالک حدود ۱۱.۶۰۷ کیلوگرم ، پسته کله قوچی خندان حدود ۳۷۴ کیلوگرم ، پسته کله قوچی دهان بسته حدود ۳۰۹ کیلوگرم ) در سال ۱۴۰۱ از طريق تجدید مزايده عمومي كتبي اقدام نماید.

 لذا متقاضيان خريد می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درتجدید مزايده از دفتر مرکزی شرکت (واقع در کرمان– خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲- واحد فروش ) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته ، تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ تحویل دبيرخانه شرکت نمایند.

 زمان برگزاری جلسه تجدید مزایده ساعت ۱۳ همان روز در دفتر مرکزی شرکت میباشد. 

تلفن تماس ۳۲۷۵۸۰۰۲-۰۳۴ ۰۹۱۳۸۴۱۶۴۰۰ 

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان