شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۳۵۰ تن گندم مزارع خود ( جلگه چاه هاشم حدود ۱۵۰ تن ، رودبار جنوب حدود ۱۲۰ تن و بهجرد حدود ۸۰ تن) در سال ۱۴۰۲ از طريق مزايده عمومي كتبي اقدام نماید. 

لذامتقاضيان خريد میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده ازدفترمرکزی شرکت (واقع درکرمان خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ تحویل دبيرخانه شرکت نمایند.
تلفن تماس: ۰۳۴۳۲۷۵۸۰۰۱-۰۹۱۳۸۴۱۶۴۰۰

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان